محاسبه عوارض صدور پروانه

جهت اطلاع از مبلغ عوارض صدور پروانه میتوانید موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه تعیین کرده و یا کلاسه پرونده مورد نظر را (کد نوسازی) وارد نموده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک نمایید.
کدنوسازی
پارامتر های موثر در عوارض صدور پروانه
مساحت طبق سند:
مساحت طبق نقشه :
مقدار در مسیر طبق نقشه :
مساحت مشمول عوارض :
قیمت منطقه ای :
میزان باقیمانده طبق نقشه:
کاربری و تراکم
طرح تفصیلی مصوب:
تراکم مصوب :
کاربری مصوب :
سطح اشغال مصوب :
سطح اشغال مجاز :
طرح تفصیلی مجاز:
تراکم مجاز :
کاربری مجاز :
عوارض صدور پروانه
عنوان عوارض مبلغ روش محاسبه توضیحات محاسبه
برآورد عوارض صدور پروانه:
مبلغ :
نقشه