نمایش گواهی صادر شده بر اساس شماره الکترونیکی و یا نرم افزار موبایلی

درصورتی که شماره الکترونیکی پرونده را در اختیار دارید در قسمت [نمایش گواهی های صادر شده براساس شماره الکترونیکی] آن را وارد کرده و تصویر گواهی مورد نظر را مشاهده کنید

" جهت تصدیق گواهی های قبل از تاریخ 1393/03/01 به شهرداری مراجعه نمایید"

شماره الکترونیکی :
- - - -
گواهی صادر شده
نقشه