جهت دسترسی و مشاهده آخرین ضوابط ساخت و ساز ملک بر اساس طرح های تفصیلی ملاک عمل در شهرداری , موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب کرده و یا کلاسه ملک (کد نوسازی) را وارد نموده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک نمایید
کدنوسازی
ضوابط ساخت
ضابطه مقدار شرح مقدار توضیحات
زیربنای قابل ساخت در طبقات
شماره ساختمان طبقه کاربری مورد استفاده مساحت
پیش آمدگی ها
شماره ساختمان طبقه کاربری مورد استفاده مساحت جهت طول عرض
نقشه