بدهی عوارض صنفی

جهت اطلاع از مبلغ عوارض صنفی میتوانید موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه تعیین نمایید و یا کلاسه پرونده (کد صنفی) مورد نظر را وارد نموده و کلید جستجو را بزنید.

کدنوسازی
عوارض صنفی جاری
کد صنفی :
نام واحد صنفی:
از تاریخ:
تا تاریخ:
مبلغ فیش :
نقشه