بدهی عوارض نوسازی

جهت اطلاع از مبلغ عوارض نوسازی میتوانید موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه تعیین نمایید و یا کلاسه پرونده (کد نوسازی) مورد نظر را وارد نموده و کلید جستجو را بزنید.

کدنوسازی
عوارض نوسازی جاری
 
شناسه قبض :
شناسه پرداخت:
از تاریخ:
تا تاریخ:
مبلغ جاری :
مبلغ معوقه :
مبلغ فیش :

شماره و تاریخ ای که مشاهده میکنید، در نامه های استعلام بانک ، محضر و یا ... درج شده است. آنها را وارد کنید تا هنگام صدور استعلام بر روی گواهی مشاهده گردد.

شماره نامه : تاریخ نامه :
توضیحات ثبت درخواست:
سوابق پرداختی نوسازی
 
از تاریخ تا تاریخ تاریخ صدور مبلغ تاریخ پرداخت تاریخ تایید بانک نوع صدور فیش وضعیت تایید
نقشه