محاسبه تراکم مصوب و مجاز

جهت دسترسی و مشاهده آخرین ضوابط ساخت و ساز ملک بر اساس طرح های تفصیلی ملاک عمل در شهرداری , موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب و یا کلاسه ملک (کد نوسازی) را وارد نموده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک نمایید
کدنوسازی
محاسبه تراکم مصوب و مجاز
طرح تفصیلی مصوب:
تراکم مصوب :
کاربری مصوب :
طرح تفصیلی مجاز:
تراکم مجاز :
کاربری مجاز :
مساحت طبق سند:
مساحت طبق نقشه :
مقدار در مسیر طبق نقشه :
سطح اشغال مصوب :
سطح اشغال مجاز :
میزان باقیمانده طبق نقشه :
نقشه