شنبه 2 بهمن 1395

بدهی عوارض نوسازی

جهت اطلاع از مبلغ عوارض نوسازی میتوانید موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه تعیین نمایید و یا کلاسه پرونده (کد نوسازی) مورد نظر را وارد نموده و کلید جستجو را بزنید.

عوارض نوسازی جاری
 
از تاریخ: مبلغ جاری :
تا تاریخ: مبلغ معوقه : مبلغ فیش :

شماره و تاریخ ای که مشاهده میکنید، در نامه های استعلام بانک ، محضر و یا ... درج شده است. آنها را وارد کنید تا هنگام صدور استعلام بر روی گواهی مشاهده گردد.

شماره نامه : تاریخ نامه :
توضیحات ثبت درخواست: