شنبه 2 بهمن 1395

ضوابط ساخت و ساز

جهت دسترسی و مشاهده آخرین ضوابط ساخت و ساز ملک بر اساس طرح های تفصیلی ملاک عمل در شهرداری , موقعیت ملک مورد نظر را بر روی نقشه انتخاب کرده و یا کلاسه ملک (کد نوسازی) را وارد نموده و سپس بر روی کلید جستجو کلیک نمایید


کاربری و تراکم
طرح تفصیلی مصوب: تراکم مصوب : کاربری مصوب :
طرح تفصیلی مجاز: تراکم مجاز : کاربری مجاز :
مساحت طبق سند: مساحت طبق نقشه : مقدار در مسیر طبق نقشه :
سطح اشغال مصوب : سطح اشغال مجاز : میزان باقیمانده طبق نقشه :

جهت نام معبر عرض معبر ابعاد طبق سند ابعاد طبق نقشه

نکته : کلیه مقادیر فوق بر اساس نقشه های هوایی 1/2000 محاسبه شده و مقادیر دقیق ، صرفا پس از نقشه برداری دقیق پلاک قابل استناد است . ضمنا ضابطه بر اساس مساحت باقیمانده عرصه پس از بر اصلاحی اعلام گردیده و امتیاز عرصه در مسیر پس از تنظیم صلحنامه با ضابطه عرصه اولیه در زمان پروانه اعمال خواهد شد . این مقادیر صرفا به منظور اطلاع رسانی از کلیات ضوابط پلاک بوده و از نظر حقوقی مقادیر ، فاقد اعتبار میباشد